ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. μετά τη μείωση της τιμής έναρξης ενοικίου

  • Views 2206

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πατρέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 και την αριθ. 575/11-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διενεργήσει φανερό, προφορικό , πλειοδοτικό διαγωνισμό , προκειμένου να εκμισθώσει ένα κλειστό χώρο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο εμβαδού 65 τ.μ ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο και θα διαθέτει βοηθητικό χώρο σε προκατ. του Βοηθητικού Σταδίου εμβαδού 14τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10 / 11 /2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ , στο επί της οδού Μαιζώνος 147 Δημοτικό κτήριο, αίθουσα συνεδριάσεων 3ου ορόφου.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6% .

Τα έξοδα της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί ποινή αποκλεισμού την ίδια ημέρα της δημοπρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – Παντανάσσης αρ. 28 – 2ος όροφος , προκειμένου να παραλάβουν την διακήρυξη, ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr.

Πληροφορίες τηλ. 2613 610107, 2613 610320, 2613 610217 & 2613 610106.

.

Πάτρα 17- 10- 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

.

.

.

  1. Να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πατρέων

  2. Να δημοσιευθεί στο portal του Δήμου www.e-patras.gr

  3. Κατά τόπουςΔιαμερίσματα Δήμου Πατρέων

  4. Διαύγεια

  5. Να δημοσιευθεί μία φορά την21-10-2016

Σε δύο ( τοπικές εφημερίδες )

……………………………..

………………………………

  1. Να δημοσιευτεί μία φορά την21-10-2016

Σε μία εβδομαδιαία τοπική

……………………………………….

  1. Να δημοσιευτεί μία φορά την21-10-2016

Σε μία (αθηναϊκή εφημερίδα

……………………………..