Δημοτικό Συμβούλιο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Τετάτρη 24 Ιουνίου 2020

  • Views899

22-6-2020                                                                          

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 17:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, με τα παρακάτω  θέματα:

 

1.        Έλευση Φυσικού Αερίου στην πόλη μας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος).

2.        Έγκριση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή «Βλατερό» του Δήμου Πατρέων» και υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του ΥΠ.ΕΝ. – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

3.        Έγκριση της μελέτης του έργου «Έργα Συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα» και υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του ΥΠ.ΕΝ. – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

4.        Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για την ένταξη του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση μια πράξης της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» στον άξονα προτεραιότητας 7 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτ. Ελλάδος (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

5.        Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και του Δήμου Πατρέων, για την παραχώρηση, προς χρήση, μηχανημάτων και εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, για την αντιμετώπιση  προβλημάτων σε βασικές υποδομές  του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

6.        Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκ νέου μίσθωση ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

7.        Αποδοχή της χρήσης, συντήρησης και λειτουργίας παιδικής χαράς και μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του υποέργου α/α 12: «Ολοκλήρωση κατασκευής μικρής περιμετρικής οδού Πατρών και κατασκευή αγωγού ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης» της πράξης «Κατασκευή μικρής Περιμετρικής Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

8.        Λήψη απόφασης περί: 1) Καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα, μεταξύ Δήμου Πατρέων και της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ», για το κατάστημα με την επωνυμία «ΘΕΑΤΡΑΚΙ», που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου αστικού μετώπου Πατρών, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης και 2) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9.        Παραχώρηση ακινήτου επί της οδού Κορίνθου και Μανιακίου αρ. 6, από το Δήμο Πατρέων στον Κοινωνικό Οργανισμό, για λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού και έκδοση των σχετικών αδειών από τον ΚΟΔΗΠ για τη λειτουργία του σταθμού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος).

10.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Μικρά Τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων»   (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Διάνοιξη- Αποκατάσταση βατότητας οδού στη θέση Αγία Μαρίνα της Κοινότητας  Μοίρα» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12.   Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13.   Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14.   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Ι. Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

15.   Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16.   Έγκριση επιστροφής χώρου μονού οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Β΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου διπλού οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας (Π. Σινιγάλιας) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17.   Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εννιά (9) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.1.3 του έργου SPARC του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

18.   Αποδοχή απορρόφησης ποσού 24.118,00€ από τον Δήμο Πατρέων, που αφορά στο Υποέργο 7 «Υπηρεσίες Προετοιμασίας Φακέλου Πρότασης» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με ΟΠΣ 5035545 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

19.   Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “Action planning network on urban resource centers- UrbRec (RESOURCEFUL CITIES) του Προγράμματος URBACT II (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

20.   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών α) Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων και β) Ταχυμεταφορά εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

21.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

#pampeloponisiako