Προμήθεια υλικών για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων

  • Views912

12/8/2020

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες ο Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Ενεργειακή
Αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών», με αντικείμενο της σύμβασης την προμήθεια
και τοποθέτηση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμισή του.

Πιο συγκεκριμένα,
προβλέπεται η προμήθεια εξωτερικών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων υψηλής απόδοσης, ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS) μετά των απαραίτητων ελεγκτών και αισθητήρων καθώς και η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων του εσωτερικού χώρου με νέα τύπου LED και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα προμήθειας.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της εν λόγω προμήθειας.

Περισσότερα στη Διακήρυξη

 

#pampeloponisiako.gr