Πρόσκληση Δημοπρασίας Κυλικείου και Βοηθητικών Χώρων Σταδίου

  • Views187

Ο Δήμαρχος Πατρέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 και δυνάμει της υπ’ αριθμό 637/7-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΔΩΞΙ-4Μ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, θα διενεργήσει επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία (11 epanaliptiki diakiryxi kylikeio pabpeloponnisiakoy 50759, Ω3ΠΦΩΞΙ-ΗΙ6 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 11 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ), με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών, προκειμένου να εκμισθώσει κυλικείο Κ2, εμβαδού 56,23 τ.μ., εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13.

Το μίσθιο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο με παράλληλη δυνατότητα περιστασιακής χρήσης και εκμετάλλευσης βοηθητικών χώρων εντός της όλης εγκατάστασης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως τη λήξη της, στο επί της οδού Μαιζώνος αριθμός 108, Δημοτικό κτήριο, αίθουσα Συνεδριάσεων 1ου ορόφου.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€). Τα έξοδα της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί ποινή αποκλεισμού την ίδια ημέρα της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων, εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση: Παντανάσσης 28 – 2ος όροφος, τηλέφωνα 2613 610320 και 2613 610217. καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων

#pampeloponisiako