13-4-2024: Επιστημονική Ημερίδα “Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό” στην Αίθουσα ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ

  • Views 3519

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18.00 Προσέλευση
18.30 Έναρξη – Παρουσίαση –Χαιρετισμός από το προεδρείο
18.50 Παρουσίαση επιστημονικής μελέτης ΟLYMPIC SOLIDARITY της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής – Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδελης
19. 10 Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό – Δρ. Ιωάννης Ζαρώτης
19.30 Διάλλειμα
19.40 Ερωτήσεις –τοποθετήσεις συζήτηση
21.00 Ολοκλήρωση της εκδήλωσης

Ανάμεσα σε όσους παρακολουθήσουν την ημερίδα θα κληρωθεί διαμονή για τέσσερα
άτομα στο Secluded Mountain Refuge – Theonimfi Paradise Gem

https://l.facebook.com/l.phpu=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2FSharexeeQMH%3Ffbclid%3DIwAR2aIyQHzzX5KzBi0FtfnHsmshcKWTxWv9MMOxRtux8sQT6d8eKwjYnnuu8_aem_AXBia_29ypEGPmLR4bfK8BjdFt0CsuaZCQt1z_f8mtEnINVzJkWqR8PXlB1yrp5k1uylN7JG7RXd80zUqCFatb&h=AT3A9Nqy1Z3g6dzzq8EVBcT4kBqvuaYJEaTZdexOsw3fVWIN3b_mvEITuaAMrV85101ku3ybMeeBVYeHxAtSbxT2vhU5mkwwdhu3UC2r5URPKUe0u0f7osJRFWrD5pIz9X7w

#pampeloponisiako#

10-4-2024